Podmienky

Ako uchádzač o individuálne členstvo v PK ZŠK Slávia SPU Nitra:

 1. čestne vyhlasujem, že som bezúhonný v zmysle § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov (iba v prípade športového odborníka);
 2. vyhlasujem, že ako individuálny člen PK ZŠK Slávia SPU Nitra budem uznávať právomoc orgánu PK ZŠK Slávia SPU
  Nitra pre riešenie sporov, ak je v rámci PK ZŠK Slávia SPU Nitra taký orgán ustanovený, právomoc Kontrolóra PK ZŠK
  Slávia SPU Nitra, prípadne rozhodcovského súdu vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, Stanov, uznesení a rozhodnutí
  športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, a súčasne sa zaväzujem riešiť spory s osobami podliehajúcimi
  právomoci PK ZŠK Slávia SPU Nitra alebo jeho členov prostredníctvom príslušných orgánov PK ZŠK Slávia SPU Nitra,
  prípadne rozhodcovského súdu;
 3. sa zaväzujem, že ako individuálny člen PK ZŠK Slávia SPU Nitra budem dodržiavať predpisy a rozhodnutia PK ZŠK Slávia
  SPU Nitra, SPF, FINA a LEN;
 4. sa zaväzujem, že budem dodržiavať pravidlá plaveckých športov, pravidlá Svetového antidopingového programu (World
  Anti-Doping Code 2015), opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym
  javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí (FINA Rules on the Prevention of the Manipulation of
  Competitions);
 5. sa zaväzujem, že v prípade zániku môjho členstva v PK ZŠK Slávia SPU Nitra nezanikajú moje finančné a iné záväzky,
  ktoré mi vznikli v čase členstva v PK ZŠK Slávia SPU Nitra;
 6. čestne vyhlasujem a podpisom tejto žiadosti potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.
  Podpisom potvrdzujem, že poznám môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry), ktorý mi (event.
  môjmu synovi - dcére) nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na plavecké športy a zúčastňovať sa športových
  súťaží v plaveckých športoch. Som si vedomý, že výlučne sám zodpovedám za môj zdravotný stav (event. zdravotný stav
  môjho syna - dcéry) a v prípade akýchkoľvek pochybností o svojom zdravotnom stave (event. zdravotnom stave môjho syna -
  dcéry) zodpovedám za to, že zdravotný stav bude preverený príslušným lekárom.

Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle § 11 zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov poskytujem súhlas vyššie uvedenému PK ZŠK Slávia SPU Nitra (riadnemu členovi SPF), Slovenskej
plaveckej federácii a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so spracovaním mojich osobných
údajov na účel prihlasovania mojej osoby na súťaže doma i v zahraničí, a to všetko v rozsahu podľa § 79 a nasl. zákona č.
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas so spracovaním a zverejnením svojich
osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola/ bol poučený o svojich právach pri
spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné údaje, ktoré som poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné,
pravdivé a presné. Týmto súčasne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov udeľujem súhlas PK ZŠK Slávia SPU Nitra a ňou zamestnaných/poverených fotografov/kameramanov
fotiť a/alebo filmovať. Takto získané fotografie, filmy a videozáznamy môžu byť použité len na nasledovný účel: zverejnenie
na webovej stránke PK ZŠK Slávia SPU Nitra a jej profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách, na tvorbu publikácií a na
vzdelávacie účely, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas , televízia, profilové bulletiny a
karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr,
plagátov, webových stránok, letákov a propagačných publikácií. Tento súhlas platí až do odvolania.
Moje dieťa a ja, ako zákonný zástupca som si vedomý, že účasť na plaveckom výcviku a tréningu je potenciálne
nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou na činnosti v tomto športe, vrátane
pošmyknutí a následných pádov, kontaktov s ostatnými účastníkmi výcviku, tréningu či pretekárskej činnosti, vrátane dopravy
na absolvovanie uvedených činností. Preto sa zaväzujem dodržiavať nasledovné pokyny a poučenia pre registrovaného člena
PK ZŠK Slávia SPU Nitra:

 1. vždy sa musím riadiť pokynmi trénera alebo ním poverenej osoby
 2. nesmiem bez pokynu trénera vstúpiť do tréningových priestorov
 3. nesmiem behať pri bazéne, v sprchách a v šatni z dôvodu nebezpečenstva pošmyknutia a pádu
 4. nesmiem skákať do bazénu bez dohľadu trénera alebo ním poverenej osoby
 5. musím upozorniť trénera na zdravotné problémy, ktoré vzniknú počas výcviku a tréningu
 6. nesmiem v priestoroch šatní, v sprchách a v bazéne konzumovať potravu
 7. nesmiem sa neprimerane, surovo a agresívne správať k ostatným účastníkom výcviku a tréningu ako fyzicky tak aj verbálne
 8. nesmiem poškodzovať vybavenie šatní a tréningových priestorov
 9. nesmiem používať tréningové náradie a náčinie bez dohľadu trénera
 10. nesmiem sa vzďaľovať od skupiny a musím sa riadiť výhradne pokynmi trénera na pretekoch
  a sústredeniach
 11. zákonný zástupca je povinný uhradiť, prípadne opraviť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným
  konaním jeho dieťaťa na vybavení bazénu, spŕch, šatní a iných priestorov
 12. pri opakovanom nevhodnom správaní dieťaťa je možné po konzultácii so zákonným zástupcom
  dieťa vyradiť z výcviku alebo tréningu
 13. príspevok na činnosť musí byť uhradený do 15 dňa daného mesiaca v predpísanej sume
 14. zľavy z príspevku na činnosť sú možné po dohode zákonného zástupcu a predsedu klubu
 15. v prípade neuhradenia príspevku na činnosť, je možné po upozornení zákonného zástupcu vyradiť
  dieťa z výcviku alebo tréningu

Preštudoval som si obidve strany tohto tlačiva a svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami výcviku alebo
tréningu v mene mojom prípadne v môjho dieťaťa.

Top